• Islamabad, Pakistan
  • +92 3458555800
  • kohapakistan@gmail.com

Syed Iftikhar Ali Shah  Ph: 0300 3089805

Sher Afzal Malik  Ph 03318868681

Mr Tariq Mehmood: 03335644445 

Zahir Khan National Library Ph: 03015968104

Sher Afzal Khan: Ph 03458555800